Polityka prywatności i Cookies

I. Polityka prywatności - definicja


Polityka prywatności informuje użytkowników sklepu internetowego selglam.com (dalej „SELGLAM”) o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 

II. Definicje
 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 

III. Administrator danych osobowych
 

Administratorem danych osobowych jest: RBECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 14B/3, 35-310 Rzeszów, NIP: 5170363098 (dalej  „Administrator”).
 

IV. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych
 

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności dane osobowe klientów Sklepu SELGLAM są przetwarzane przez Administratora w związku z prawnie uzasadnionymi interesami. Przetwarzanie to jest związane z następującymi działaniami:
 

a) przeglądanie sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

·       świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zamieszczonych na selglam.com, udostępniania formularzy kontaktowych;

·       obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym;

·       obsługi reklamacji;

·       ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

Aktywność i dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej selglam.com (zwanej dalej „Użytkownikiem”) i korzystającej z jednej albo kilku usług i/lub funkcjonalności opisanych w niniejszej polityce prywatności są rejestrowane w systemie komputerowym zbierającym dane o zdarzeniach związanych z wykorzystywanym przez selglam.com systemem informatycznym, co kolei wiąże się z tymczasowym przechowywaniem i przetwarzaniem danych w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz w celach technicznych do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i poprawnego funkcjonowania Sklepu SELGLAM (wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz testów zapewniających ochronę danych przed cyberatakami i nadużyciami).

Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika ze sklepem SELGLAM wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji ściśle związanej z rodzajem usługi świadczonej dla przez sklep SELGLAM dla Użytkownika i/lub wynikającej z zawartej z SELGLAM umowy.
 

b)  rejestracja w sklepie internetowym (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:​

·       świadczenia usług związanych zakładaniem i obsługą  konta Użytkowników w selglam.com;

·       analitycznych i statystycznych, co pozwala analizować zachowania i preferencje Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług;

·       ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

·       rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji.
 

c) składanie zamówienia (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgoda w zakresie danych podanych fakultatywnie art. 6 ust. 1 lit a RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO, obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgoda m.in w zakresie udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

·       świadczenia usług związanych z wykonywaniem umowy zawartej z Użytkownikiem – złożenia zamówienia, realizacji złożonego zamówienia oraz jego dostarczeniem;

·       reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru;

·       dokonywania płatności,

·       realizacji obowiązków ustawowych – fiskalnych i rachunkowych ciążących na Administratorze;

·       analitycznych i statystycznych, co pozwala analizować zachowania i preferencje Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług i świadczeniu adekwatnych do oczekiwań klientów usług;

·       ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nim - ochrona praw Administratora.

Dane oznaczone w selglam.com jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia, przetworzenia i dostarczenia zamówionego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. Dane przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP komputera. W  przypadku realizacji zamówienia dla firmy, aby zawrzeć i wykonać umowę przetwarzane są dane firmy w tym: nazwa, adres, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Pozostałe nieoznaczone jako obowiązkowe dane są podawane fakultatywnie i nie mają wpływu na proces realizacji zamówienia (konkretna zgoda na wysyłanie ofert handlowych, newslettera, informacji o produktach).
 

d) korzystanie z formularza kontaktowego (podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie dane osobowe są przetwarzane w celach:

·       identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na jego zapytanie przesłane przez formularz.

Skorzystanie w formularza kontaktowego wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane oznaczone w formularzu jako obowiązkowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak ich podanie jest niezbędne do złożenia zapytania oraz jego obsługi.
 

e) zapisywanie danych w plikach cookies – co ma na celu ułatwienie korzystania z strony selglam.com (poprzez utrzymanie sesji po zalogowaniu) i dostarczanie jak najlepszych usług świadczonych Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz poprawy ich jakości.
 

Dane zapisywane w plikach cookies zawierają najczęściej nazwę strony z jakiej pochodzą, informację o dacie i czasie odwiedzin strony selglam.com oraz inne informacje o aktywności na tej stronie. W trakcie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. W ramach sklepu SELGLAM wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Przez dostosowanie ustawień przeglądarki Użytkownik może w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że mogą one być ustawione jedynie wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie je zaakceptuje.  Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór.

 

VI. Przechowywanie i przetwarzanie danych
 

Sklep SELGLAM zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne - przechowywane na dobrze zabezpieczonym serwerze przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym. Administrator Danych zapewnia wszelkie środki ochrony technicznej, fizycznej i organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wykluczenia ryzyka zaistnienia utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia, wykorzystania danych Użytkowników sklepu SELGLAM .

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celach zawartych w sekcji IV. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą:
 

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) operatorzy płatności i systemów płatności,

c) firmy logistyczne, kurierskie i poczta polska,

d) zewnętrzni dostawcy produktów,

e) kancelarie prawne,

f) firmy księgowe i audytorskie.

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich oraz poza organizacje międzynarodowe.


VII. Prawo Użytkownika
 

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych Użytkownika, ma on prawo do:
 

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) aktualizacji, poprawiania, uzupełniania swoich danych,

e) prawo uzyskania kopii danych,

f) wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych,

g) ograniczenia przetwarzania.
 

 

W celu realizacji posiadanych praw prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych SELGLAM  informując listownie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RBECO SP. Z O.O., ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów lub mailowo na adres e-mail: rbeco@rbeco.pl Przesłana informacja powinna jasno i wyraźnie wskazać czego dotyczy żądanie. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona tą samą drogą jaką nadszedł wniosek Użytkownika, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności odroczenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia rozpatrzenia wniosku.
 

Dane Użytkownika Sklepu SELGLAM będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji IV. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych, do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 

Jeżeli chcesz wyrażone zgody lub otrzymać więcej informacji na temat realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RBECO SP. Z O.O., ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów lub na adres e-mail rbeco@rbeco.pl.
 

VIII. Zmiana polityki prywatności
 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 30.08.2019. Sklep internetowy SELGLAM zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Wprowadzone poprawki będą obowiązywać od momentu publikacji pod tym adresem URL. Użytkownicy strony selglam.com mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę sklepu.